จับตา 5 ประเด็น ส่ง "ขอนแก่น" โดดเด่นในภาคอีสาน

เผยแพร่: May 31, 2022

การพัฒนาเมืองสู่การเป็นจังหวัดอัจริยะของไทยในปัจจุบัน หรือสมาร์ทซิตี้  “ขอนแก่น“ คือจังหวัดที่มีความโดดเด่น ที่หลาย ๆ คนจับตามอง ซึ่งถ้าหากเราพูดถึงความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ขอนแก่นเองก็เป็นแนวหน้าของภาคอีสานในเรื่องนี้อีกเช่นกัน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจ อีกทั้งการร่วมมือกันของกลุ่มคนในพื้นที่ ในการลงมาช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานในความต้องการของประชากรที่ในจังหวัดจำเป็นต้องมี และได้รับการลงทุนในภาคเอกชนที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น

วันนี้ บ้านบ้าน จะพาทุกคนมาดูกันว่าทำไม ขอนแก่น จึงกลายเป็นโมเดลพัฒนาเมืองอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน และเป็นแนวทางขับเคลื่อนอัจฉริยะให้กับเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

ขอนแก่น ผู้นำสมาร์ทซิตี้อย่างเป็นรูปธรรม


จากการนำร่อง 1 ใน 7 ของประเทศ จากรัฐบาล ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ( Smart City ) โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับจังได้มีการรวมตัวกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ระดับจังหวัด มีการแบ่งหมวดการพัฒนา Khon Kaen Smart City ออกเป็นทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่

1.1 Smart People เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม 

การพัฒนาคน ขับเคลื่อนด้วยการศึกษา คือการเป็นพลเมืองตื่นรู้ เป็นการปรับปรุง พัฒนาเมืองและต่อยอดจากสภาเมือง ทำให้เกิด อาสาสมาร์ท จากการระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 43 นวัตกรรม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านคือ 1. การจราจรสร้างสรรค์ 2. พื้นที่สร้างสรรค์ 3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม เช่น โครงการสภาเมือง คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ขอนแก่นเมืองพิเศษ


1.2 Smart Living เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพอนามัย 

โดยมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเป็น Health Care & MEDICAL HUB และได้มีการประสานความร่วมมือกับ โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อความต้องการด้านการแพทย์ และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ จึงมีการสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้ประชาชนสะดวกและมีสุขภาพดี เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง 


1.3 Smart Education เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยเห็นภาพจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับแนวหน้า เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการเตรียมพร้อมรองรับนักศึกษาจากทุกชาติของภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังมีโครงการอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจะเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาการศึกษา และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้นตามลำดับ ผ่านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสู่สังคมและภาคการผลิตทั้งในและต่างประเทศ


1.4 Smart Environment เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building 

หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู่ภัยพิบัติ


1.5 Smart Economy เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

การฟื้นฟูย่านเก่าให้เป็นศูนย์กลางเมือง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่อย่างสร้างสรรค์ และ Smart farming ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผสานกับ Smart Energy รวมทั้งตอบโจทย์การเป็นเมืองแห่งการประชุมและสัมนา โดยหอประชุมนานาชาติ KICE ที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของเมือง รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล กองทุนตั้งตัว Start UP เศรษฐกิจสร้างสรรค์


1.6 Smart Mobility เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย 

ตัวชี้วัดประกอบด้วยการวางผังโครงสร้าง พื้นฐานของระบบพลังงาน ระบบการจ่ายน้ำ ระบบการขนส่ง ระบบโดยสารสาธารณะ ทั้ง รถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ถือเป็นโครงการสำคัญของจังหวัดขอนแก่น เพราะเป็นการปรับโครงสร้างเมืองให้เกิดการคมนาคมที่สะดวกขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการรางสร้างเมือง-รางสร้างไทย โดยมี K-City ของประเทศเกาหลีเข้ามาร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการออกแบบแผนธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชน กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกรอบบึงแก่นนคร โดยเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และสุดท้ายโครงการขอนแก่นซิตี้บัส โครงการอำนวยความสะดวกที่โดยสารวิ่งเป็นเส้นทางวงกลมรอบเมือง ทั้งสนามบินขอนแก่นและในเมืองขอนแก่น มีตู้จ่ายค่าโดยสารเองบนรถ และฟรีไวไฟ


1.7 Smart Governance เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส 

ปรับแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพัฒนาจังหวัด เพิ่มศักยภาพทางด้าน Smart Energy มีแผนจัดทำ E-Government ระบบดิจิทัลคู่ขนาน หลังจากการเลือกตั้งเทศบาล และนายกเทศมนตรี และส่งเสริมเทคโนโลยีโดยใช้แอปพลิเคชั่นในการประชุมออนไลน์ของจังหวัด อีกทั้งในอนาคตข้างหน้าประชาชนไม่ต้องมาใช้บริการที่เทศบาล เช่น สามารถยื่นแบบเสียภาษีผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้นมีแหล่งมีงานใหม่ๆ และยั่งยืนเกิดขึ้นมากมาย พร้อมโอกาสทางธุรกิจ


จากการพัฒนาเมืองสู่สมาร์ทซิตี้ จึงทำให้มีแหล่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งในตัวเมืองและนอกเมือง ทั้งความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้บริหารท้องถิ่น และการได้ผู้บริหารจากภาคธุรกิจเอง ทำให้ขอนแก่นเป็นพื้นที่สร้าง GDP ให้กับประเทศ มีธุรกิจหมุนเวียน สามารถดึงดูดนักลงทุน ให้เข้ามาลงทุน เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดระดับภาคที่มีกำลังซื้อ ซึ่งส่งผลให้

  • มีการลงทุนภาคเอกชนจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

  • ตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นตามการลงทุนในพื้นที่

  • เป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษา และด้านการแพทย์ ส่งผลให้มีโอกาสการเกิดธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาเมืองเก่าควบคู่กับเมืองใหม่


สมาร์ทลีฟวิ่ง (Smart Living) หนึ่งในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ได้พัฒนา 7 ย่านเมืองเก่าให้กลับมาคึกคักโดยภายไต้โครงการ “ย่านสร้างสรรค์” เป็นโครงการจากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ให้บริการสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมขึนมารองรับการพัฒนางานในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกทั้งช่วยฟื้นฟูเมืองให้กับมาคึกคัก ทั้ง 7 ย่าน โดยจะเรียงลำดับความสำคัญของเศรษฐกิจในแต่ละย่าน และการพัฒนาขั้นแรก คณะทำงานได้ลงพื้นที่ออกแบบโครงสร้างเพื่อนำร่องโครงการบริเวณถนนกลางเมือง โดยมุ่งเน้นการออกแบบอาคารเก่า เพื่อรื้อสร้างใหม่ให้สวยงามกว่าเดิม ยังมีการพัฒนาที่เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่สื่อถึงการเล่าเรื่องและจัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมือง นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในเชิงสร้างสรรค์ โดยทั้ง 7 ย่านนี้ วางเป้าหมายไว้ว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 10 ปี


ศูนย์กลางการแพทย์ที่ล้ำหน้า และการศึกษาโดดเด่น


Medical & Healthcare เมืองแห่งความเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพของภูมิภาคกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง

  • ขอนแก่นมีสถานศึกษาผลิตนักศึกษาที่ทีคุณภาพจำนวนมาก ( เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

  • อยู่ระหว่างการดำเนินการ โครงการศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ ใหญ่ที่สุดในอาเชียน ที่เกิดการร่วมมือจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุดศูนย์กลางของประเทศ ทำให้เป็นรูปธรรมในการเชื่อมต่อส่วนกลางกับภูมิภาค


"แผนงานพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจ" เชื่อมต่อประเทศไทย พม่า เวียดนาม อีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง และเป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนตอนใต้  ในอนาคตโครงการจากแผนการพัฒนาประเทศจากรัฐบาลที่กำลังดำเนินการจะส่งผลให้ขอนแก่นสามารถก้าวไปสู่จุดศูนย์กลางด้านการขนส่งระดับอาเซียนได้ในไม่ช้า  

นอกจากนั้น เมืองขอนแก่นยังมีศักยภาพด้านการเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็น โอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและการบริการของไทย อำนวยความสะดวกด้านการค้าข้ามพรมแดน และขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศ เพื่อนบ้านและติดต่อกับชาติอื่นๆ มากขึ้นอีกด้วย

จากประเด็นทั้งหมดที่เล่ามา ล้วนเป็นเส้นทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งความโดดเด่น และมีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง ชุมชน และความต้องการพื้นฐานของประชาชนได้ สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่สามารถเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเมืองอย่าง ชาญฉลาดและเป็นอัจฉริยะ อีกทั้งเรายังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้น ทุกคนที่มาร่วมมือกัน มีความรักบ้านเกิดของตัวเอง จึงทำให้ ขอนแก่น เกิดการพัฒนาเมืองที่มีอยู่เดิม และเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่ ดังเช่นเมืองอัจฉริยะ ที่จะเป็นมิติใหม่ของประเทศนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครขอนแก่น , khonkaenthinktank


ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider