Banner Ad

คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ

อ้างอิงข้อมูลดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดต

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่

* รวมรายได้ของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-
+

ข้อมูลสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนต่อเดือน (บาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน ระยะเวลาการกู้นานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.00%
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อบ้านใหม่ Happy Home Loan สำหรับโครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี ( กรณีที่ลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.50%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อโครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อห้องชุด ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 40 ปี ( ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่ออยู่อาศัยร่วมกับบิดาหรือมารดา เพื่อการอุปการะเลี้ยงดู ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.65%
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ อัตราเงินกู้ ​สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 40 ปี ( เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร และมีอาชีพและรายได้แน่นอน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.80%
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ต่อหลักประกัน (ขึ้นอยู่กับจํานวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัย) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 40 ปี ( มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.80%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ อัตราเงินกู้วงเงิน 1ล้านบาท ขึ้นไป ฟรีค่าจดจำนอง ระยะเวลาผ่อนชำระวงเงิน 1 ล้านบาท ขึ้นไป ( กลุ่มอาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้พิพากษา นักบินพาณิชย์ ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.25%
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ - บ้านมือสอง กรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 35 ปี ( พนักงาน ข้าราชการ ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป หรือเจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.80%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อนำไปซื้อ ซ่อมแซม หรือปลูกสร้างบ้าน หรือรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย วงเงิน 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท อัตราเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ( พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
5.28%
ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านกสิกร สำหรับกู้ซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง อัตราวงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่าหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี รวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ( ต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน ) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
6.53%