Banner Ad

คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ

อ้างอิงข้อมูลดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดต

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่

* รวมรายได้ของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
-
+

ข้อมูลสินเชื่อของแต่ละธนาคาร

ธนาคาร ดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปี) วงเงินกู้ (บาท) ผ่อนต่อเดือน (บาท)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home : วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน : ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี และรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 70 ปี ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อหน่วย กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.00%
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต สินเชื่อบ้านใหม่-คอนโดใหม่ : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน : ระยะเวลากู้นานสูงสุด 35 ปี รวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี (พนักงานบริษัท อายุ 20-60 ปี เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป อายุงานเกิน 4 เดือน ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในไทยนานกว่า 2 ปีขึ้นไป ) อัตราดอกเบี้ยนี้เป็นกรณีที่ลูกค้าเลือกสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์ เสริมครบ 3 ประเภท กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.30%
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อบ้าน โฮมโลน โดนใจ : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน : ระยะเวลากู้นานสูงสุด 40 ปี รวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น) อัตราดอกเบี้ยข้างต้น เป็นกรณีที่ลูกค้าเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA/MLTA *ฟรีค่าจดจำนอง กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.39%
ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบ้านกรุงไทย : วงเงินกู้ซื้อบ้านสูงสุด 100% ต่อหลักประกัน : ระยะเวลากู้นานสูงสุดไม่เกิน 40 ปี และรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 70 ปี (เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน สามารถกู้ร่วมได้) อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นกรณีที่ลูกค้าเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โดยที่ไม่ได้ให้ทางธนาคารออกค่าธรรมเนียมการจดจำนองให้ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
3.60%
ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ : วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน : ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระต้องไม่เกิน 70 ปี (เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน สามารถกู้ร่วมได้) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
4.79%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน : ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี รวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี (บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี พนักงานประจำ อายุงานเกิน 2 ปี ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สามารถกู้ร่วมได้) อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นกรณีที่ลูกค้าเลือกกู้ ระหว่าง 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
5.27%
ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบ้านใหม่และมือสอง สำหรับลูกค้าทั่วไป : วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน : ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี รวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี (สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี กู้เดี่ยวและกู้ร่วมต้องมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน มีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือผู้ประกอบการต้องประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี) อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นกรณีที่ลูกค้าเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับทางธนาคาร กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
6.42%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ : วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน : ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี (สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน) อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นกรณีที่ลูกค้าเลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางธนาคารก่อนตัดสินใจ
7.25%