ส่องโครงการแผนแม่บท เมืองใหม่นครราชสีมา

เผยแพร่: Aug 1, 2022

นครราชสีมา จังหวัดที่ใครหลายคนรู้จักมักคุ้นอีกชื่อวา “โคราช” และยังได้รับฉายาว่าเป็น ประตูแห่งภาคอีสาน คุณรู้ไหมคะว่าโคราชนั่นมีมากกว่าการเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานเท่านั้น ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ มีพื้นที่กว่า  20,493.964 ตร.กม. 32 ตำบล โคราชได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มศักยภาพเมืองไปสู่การได้รับเลือกเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ EEC แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ความเจริญในโคราชนั้นเกิดการกระจุกตัวอยู่แค่บริเวณตัวเมืองทำให้ในอนาคตอาจเกิดปัญหาเรื่องการคมนาคม การจ้างงาน รวมถึงที่อยู่อาศัย ภาครัฐจึงมีแนวคิดจัดทำ "โครงการแผนแม่บท เมืองใหม่นครราชสีมา" เพื่อมองหาเมืองใหม่ให้จังหวัดและเป็นการกระจายเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม สู่พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดให้มากขึ้น  โดยการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้เลือก 4 เมืองต้นแบบที่จะเป็นเมืองนำร่องการพัฒนา ได้แก่

  • เมืองใหม่สุรนารี : พื้นที่ผู้นำด้านการศึกษา การวิจัยและการทดลอง  

  • เมืองใหม่หนองระเวียง : พื้นที่เชื่อมต่อนานาชาติ ด้านการศึกษา การค้า และอุตสาหกรรม

  • เมืองใหม่บัวใหญ่ : ศูนย์กลางการพัฒนาและเชื่อมต่อโลจิสติกส์และการขนส่งของอนุภูมิภาค 

  • เมืองใหม่ปากช่อง : พื้นที่แหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ระดับบนานาชาติ ฐานพัฒนาและวิจัยปศุสัตว์สู่สินค้า GI 


4 เมืองต้นแบบเมืองใหม่ นครราชสีมา

โดยมีรายละเอียดปรับปรุงแต่ละเมืองใหม่ดังนี้

เมืองใหม่สุรนารี (เมืองนำร่อง)

ขอบเขตการปรับบปรุงพื้นที่ : จะสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยช์ที่ดินตามการสัญจรของรถไฟรางเบาสายสีเขียว (LRT- Light Rail Transit ) และรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยฝั่งทิศเหนือ จะอยู่ติดกับตำบลนาเกาะ ตามเส้นถนนโนนไม้แดงทางทิศตะวันออกจะขนานกับถนนราชสีมา-ปักธงชัย 304 ไปจนถึงทิศใต้และจะสิ้นสุดที่ถนนมหาวิทยาลัย และทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นทางของรถไฟ LRT

เมืองใหม่สุรนารี

แผนพัฒนาในอนาคต : ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่และส่วนมากยังเป็นที่ดินของภาครัฐ หรือ ส.ป.ก. ทำให้ไม่จำเปนต้องเวนคืนพื้นที่และดำเนินการได้แน่นอน ภาครัฐจึงมีแผนพัฒนาพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้เป็นเมืองใหม่ และยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและเทคโนโลยี จึงเล็งเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา เทคโนโลยี การวิจัยและการเรียนรู้ โดยขอความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมพัฒนา เป็นศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ และออกแบบให้มีย่านเศรษฐกิจเมืองใหม่  ตามเส้นทางเดินรถไฟ LRT (เส้นสีเหลือบนแผนที่) เพื่อการสัญจรที่สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ยังเชื่อมต่อกับรถไฟ LRT สายสีเขียวที่มีจุดหมายปลายทางไปยังตัวเมืองนครราชสีมาได้อีก

การพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่สุรนารี

นอกจากการพัฒนาด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ ยังมีแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวกว่า 1,378.76 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สาธรณะ ในอนาคตเราอาจะได้เห็นพื้นที่สาธารณะที่คล้ายกับสวนลุมพินีของคนกรุงเทพก็เป็นได้ มูลค่างบประมาณในการพัฒนารวม 97,035 ล้านบาท

ในปัจจุบันพื้นที่เมืองใหม่นี้มีราคาซื้อ-ขายที่ดินอยู่ระหว่าง 5,000 - 20,036.43 บาทต่อตารางวา

มูลค่าที่ดิน พื้นที่เมืองใหม่สุรนารี

ทัศนียภาพ เมืองใหม่สุรนารี

เมืองใหม่หนองระเวียง

ขอบเขตพื้นที่ : ทิศเหนือติดกับเส้นถนนทางหลวง 226 นครราชสีมา ตลอดเส้นทางจนไปถึงเส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานเมืองนครราชสีมา ในทิศตะวันออก และครอบคลุมพื้นที่ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปสิ้นสุดที่เขตอุตสาหกรรมสุรนารี และถนนทางหลวง 111

เมืองใหม่หนองระเวียง

แผนพัฒนาในอนาคต : พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งการค้า เศรฐกิจนานาชาติ ที่สามารถเชื่อมต่อเมืองต่างๆ ด้วยการคมนาคมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อมต่อเมืองกับท่าอากาศยานนครราชสีมา ด้วยระบบรถไฟ ARL (Airport Rail Link) และเชื่อมต่อการเดินทางผ่านภูมิภาคนานาชาติด้วยรถไฟฟ้าความสูงไทย-จีน รวมไปถึงถนนวงแหวนรอบเมือง ถนนเลี่ยงเมืองสาย ฉ ที่เหมาะแก่การเดินทางไปยังโซนต่างๆ ของเมืองโคราช

พื้นที่หนองระเวียงยังมีแผนพัฒนาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์ประชุม MICE City ในอนาคต และเพื่อรองรับการใช้ชีวิตอยู่ให้ตอบโจทย์อย่างครบครันจึงออกแบบให้มีพื้นที่เศรษฐกิจอีกมุมเมือง และวางแผนให้มีอุตสาหกรรมเบาในเมืองใหม่หนองระเวียงอีกด้วย

การพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่หนองระเวียง

การพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่หนองระเวียงคาดการว่าจะสามารถรองรับ ประชากรได้ถึง 203,778 คน โดยใช้งบประมาณพัฒนาพื้นที่รวม 81,179 ล้านบาท

ในปัจจุบันราคาซื้อ-ขายที่ดินเมืองใหม่หนองระเวียง ที่กระจุกตัวอยู่ตามเส้นถนนทางหลวง 224 อยู่ระหว่าง 1,500 - 14,898.42 บาทต่อตารางวา

มูลค่าที่ดิน พื้นที่เมืองใหม่หนองระเวียง

ทัศนียภาพ เมืองใหม่หนองระเวียง

ทัศนียภาพ เมืองใหม่หนองระเวียง

เมืองใหม่บัวใหญ่

แผนพัฒนาในอนาคต : ด้วยตัวเมืองที่สามารถรองรับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมการเกษตรได้อย่างมีศักยภาพ ทั้งยังมีรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ผ่านที่ถนนทางหลวง 10001 ทำให้เมืองใหม่บัวใหญ่สามารถเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เพื่อส่งออกสินค้าการเกษตรสู่ภูมิภาคอื่นๆ  ได้อย่างสะดวก และยังมีเส้นทางคมนาคมภายในตัวเมืองที่สะดวกสบาย

เมืองใหม่บัวใหญ่

ในปัจจุบันราคาซื้อ-ขายที่ดินเมืองใหม่บัวใหญ่ อยู่ระหว่าง 1,614.64 - 8,000 บาทต่อตารางวา

ราคาประเมินที่ดิน เมืองใหม่บัวใหญ่

การพัฒนาพื้นที่ เมืองใหม่บัวใหญ่

เมืองใหม่ปากช่อง

ขอบเขตพื้นที่ : ทิศเหนือของพื้นที่ติดกับตำบลจันทึก ยาวลงมาตามเส้นถนนทางหลวง 2247 ปากช่อง ส่วนทิศใต้จะอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย ขนานกับถนนมิตรภาพสายเก่าขึ้นไปทางตะวันออกจนถึงลำตะคอง

เมืองใหม่ปากช่อง

แผนพัฒนาในอนาคต : เดิมเป็นพื้นที่โด่งดังเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ภาครัฐจึงมองเห็นการต่อยอดพื้นที่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นโดยจะพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับนานาชาติ เพราะพื้นที่ปากช่องอยู่ใกล้กับเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองโคราช ทั้งยังจะพัฒนาให้เป็นศูนย์วิจัยปศุสัตว์เพื่อผลิตสินค้าเกษตรกรรมไปสู่สินค้า GI ส่งออกไปตลาดโลก นอกจากจะเป็นแหล่งวิจัยที่มีศักยภาพ ยังเหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยอย่างมาก ไม่ว่าจะด้วยพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ ด้วยบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพักผ่อน

นอกจากนี้เมืองใหม่ปากช่องมีเส้นทางเดินรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีนและรถไฟรางคู่ ตัดผ่านตลอดเส้นทางและมีสถานีกลางตัวเมือง จึงเหมาะสมอย่างมากกับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอีกแห่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยงบประมาณรวมของการพัฒนาอยู่ที่ 95,422 ล้านบาท

ราคาที่ดินซื้อ-ขาย ณ ปัจจุบันของเมืองปากช่องอยู่ระหว่าง 1,250 – 38,596.49 บาทต่อตารางวา โดยที่อยู่อาศัยส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่บริเวณถนนทางหลวง 2247 กับถนนทางหลาง 2422

ราคาประเมินที่ดิน เมืองใหม่ปากช่อง

การพัฒนาพื้นที่ เมืองใหม่ปากช่อง


ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม รวมทุกเรื่องที่คนหาบ้านต้องรู้
Facebbok : BaanBaanTH
IG : baanbaan_th
Youtube : BaanBaan Channel
Group BaanBaan : บ้านบ้าน