เอกสารจำเป็น กู้เงินซื้อบ้าน เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นกู้

เผยแพร่: Nov 16, 2021
|
หมวด: 

หลังจากดูโครงการบ้านจนถูกใจ จองบ้านเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการยื่นกู้กับธนาคาร นับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่หลายคนจดจ่อรอข่าวดีอนุมัติสินเชื่อ บ้านบ้านเปลี่ยนขั้นตอนกู้ซื้อบ้านแสนยาก เป็นเรื่องง่าย มาช่วยทุกคนเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้าน ให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น 

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ทะเบียนบ้าน

 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (หากมี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส(หากมี)เอกสารแสดงรายได้

กรณีอาชีพประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ

 • สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน

 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)


กรณีอาชีพอิสระ

 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล

 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

 • ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ

 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า

 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะแห่งชาติ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีกู้ซื้อ)

 • สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)

 • ใบเสร็จการผ่อนชำระ หรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอนจำนองย้ายฯ)

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก./หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า (กรณีซื้อทรัพย์มือสองต้องรับรองสำเนาโดยเจ้าพนักงานที่ดิน)

 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม

 • แบบแปลน/พิมพ์เขียว

 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

คำนวณความสามารถในการขอสินเชื่อ

รายได้เท่านี้ กู้ได้เท่าไหร่ มาคำนวณกันเลย https://baanbaan.co/loan-calculator/ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/BaanBaanTH
IG
: baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider