เจาะลึกโครงการบ้านล้านหลัง เฟส 2 จาก ธอส

เผยแพร่: Sep 21, 2021
|
หมวด: 

หลังจาก ครม. ได้อนุมัติเงินเพื่อให้ ธอส. ได้สานต่อโครงการ บ้านล้านหลัง เฟส 2 ที่จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ 

วันนี้ BaanBaan ได้รวบรวมข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับโครงการนี้มาฝากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงื่อนไข รายละเอียดที่สำคัญไปจนถึงเอกสารที่จะต้องก่อนเข้าร่วมโครงการ ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับโครงการนี้มากขึ้น ไปดูกันเลยค่ะ

รายละเอียดโครงการ 

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ เฟส 2 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (ธอส.) จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไข

เงื่อนไขโครงการ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไข สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ,ปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี และปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา

 • กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1% ต่อปี และกรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี)

 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปี) แรก 

 • โดยให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือห้องชุด ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง และทรัพย์ NPA ของธนาคาร


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต


ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท)

 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท ต่อราย)

 • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)


ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ

 • ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL

 • กดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

 • เพื่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 • ทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการเอกสารที่ต้องเตรียม

 1. 1. เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)


2. เอกสารทางการเงิน

 • พนักงานประจำ : ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1. 3. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)  1. 4. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม

 1. 5. แบบแปลน

 • ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 1. ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
  Website : https://baanbaan.co/
  IG : baanbaan_th
  Group BaanBaan : BaanBaan Insider