อัปเดต ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ปี 2564

เผยแพร่: Aug 25, 2021
|
หมวด: 

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน 2564

ในการซื้อขายที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ นอกจากเงินที่ต้องจ่ายตามราคาที่ตกลงซื้อขายกันแล้ว ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายต้องตกลงในในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแยกออกมาอีก ในวันนี้ บ้านบ้าน จะพาทุกคนไปดูกันว่า ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินมีค่าอะไรบ้างที่ต้องจ่าย รวมถึงขั้นตอนในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ และขั้นตอนการโอนที่ดินที่ถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน มีอะไรบ้าง ?

 • ค่าธรรมเนียมการโอน :  คิดเป็น 2% ของราคาประเมินทุนทรัพย์

 • ค่าอากร : คิดเป็น 0.5% ของราคาซื้อขายแต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ถ้าราคาซื้อขายต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์คำนวณ และถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์อีก

 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ : คิด 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์แล้วแต่ว่าราคาไหนที่สูงกว่า คิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้) กรณีที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2

 • ค่าจดจำนอง :  1% ของมูลค่าจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 • ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) : คิดแบบขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามจำนวนปีถือครอง ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร


สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหน
โดยส่วนใหญ่จะแบ่งกันรับผิดชอบคนละครึ่ง เช่น ค่าจดจำนอง ผู้ซื้อเป็นคนจ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายเป็นคนจ่าย เป็นต้น

เอกสารที่ต้องเตรียมในการโอนที่ดิน

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 • หนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 • หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ


สำหรับนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการโอนที่ดิน

 • กรอกคำขอ พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการโอนที่ดินและนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่

 • เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว จะได้รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่เพื่อรอเรียกไปที่ผ่ายชำนาญการ

 • เมื่อถูกเรียกคิว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องลงลายมือชื่อในเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงาน

 • เจ้าหน้าที่ชำนาญงานประเมินราคาที่ดินและนำไปใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนที่ดิน เมื่อทราบยอดค่าใช้จ่าย  เจ้าหน้าที่จะให้ใบคำนวณใช้จ่าย

 • นำใบคำนวณค่าใช้จ่ายไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน จากนั้นจะได้รับใบเสร็จสีฟ้าและสีเหลือง

 • ใบเสร็จสีเหลืองมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายชำนาญงาน รับสำเนาใบเสร็จรับเงินสีฟ้าจากผู้ขาย (ตัวจริงผู้ขายเก็บรักษา)

 • เจ้าหน้าที่ชำนาญงานจะพิมพ์สลักหลังโฉนดและมอบให้ตรวจสอบ เมื่อโฉนดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้รับโฉนดพร้อมสัญญาซื้อขาย (ทด.13) ซึ่งถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการโอนที่ดิน และกรรมสิทธิ์ของที่ดินก็ถือเป็นของผู้ซื้อหรือผู้รับโอนโดยสมบูรณ์

การศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของเอกสารและค่าใช้จ่าย จะช่วยให้การโอนที่ดินของคุณง่ายและเป็นไปตามหลักการที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องและทำให้คุณเข้าใจถึงกลไกและรายละเอียดของการโอนที่ดินมากขึ้นอีกด้วย

ติดตามข่าวสารอัปเดตอสังหาฯเพิ่มเติม ได้ที่
Website : https://baanbaan.co/
IG : baanbaan_th
Group BaanBaan : BaanBaan Insider