รวมสินเชื่อบ้าน กลุ่มอาชีพพิเศษ เดือนตุลาคม 2564

เผยแพร่: Oct 12, 2021
|
หมวด: 

ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมาทางนี้!  

BaanBaan รวบรวมข้อมูลสินเชื่อบ้านประจำเดือนตุลาคม 2564 สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษโดยเฉพาะมาฝากค่ะ ทั้งข้อมูลอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินกู้ เงื่อนไขธนาคารรวมถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ บอกเลยว่าครบ จบ ในที่เดียว เป็นประโยชน์ช่วยในการประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกซื้อบ้าน 

สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ กลุ่มอาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, นักบินพาณิชย์, กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ กลุ่มวิศวกรและอาจารย์มหาวิทยาลัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

อัตราดอกเบี้ย : ตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราเงินกู้ : วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน

เงื่อนไขธนาคาร : *** เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 
1. สัญชาติไทย
2. ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา อัยการ และอาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ระยะเวลาผ่อนชำระ :  30 ปีธนาคารออมสิน


ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

อัตราดอกเบี้ย : ตามที่ธนาคารกำหนด
อัตราเงินกู้ : ไม่เกิน 100%

สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1

1. กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 • ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกิน 100% 

 • ห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% 


2. สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์


สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 2

1. กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท

*กรณีผ่อนชำระสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ 


*กรณีผ่อนชำระสัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์


2. สำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์สัญญาที่อยู่อาศัยหลังที่ 3

1. ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์

เงื่อนไขธนาคาร : 

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ

 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน ได้รับอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป


4. ต้องมีรายได้ที่พิสูจน์ได้ทั้งรายได้จากเงินเดือน/รายได้พิเศษ/รายได้จากกิจการ
5. มีประวัติทางการเงินที่ดี
6. ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนสบายนานสูงสุด 40 ปีธนาคารกรุงเทพ


ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

อัตราดอกเบี้ย : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**สำหรับกลุ่มอาชีพแพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ นักบินพาณิชย์

1. กรณีทำประกัน 

 • ทางเลือกที่ 1 เฉลี่ย3ปี 2.88% - 2.97%

 • ทางเลือกที่ 2 เฉลี่ย3ปี 2.73% - 2.82%

 • ทางเลือกที่ 3 เฉลี่ย3ปี 2.87% - 2.95%


2. กรณีไม่ทำประกัน 

 • ทางเลือกที่ 1 เฉลี่ย3ปี 2.88% - 2.97%

 • ทางเลือกที่ 2 เฉลี่ย3ปี 2.73% - 2.82%

 • ทางเลือกที่ 3 เฉลี่ย3ปี 2.87% - 2.95%


**สำหรับกลุ่มอาชีพวิศวะกร
1. วิศวกรที่เป็นพนักงานประจำ

1.1 กรณีทำประกัน

 • ทางเลือกที่ 1 ปีที่1 ( 2.25% ) ปีที่2-3 (MRR-2.50%) เฉลี่ย3ปี 3.05% - 3.13%

 • ทางเลือกที่ 2 ปีที่1 ( MRR-4.25%) ปีที่2-3(MRR-2.25%) เฉลี่ย3ปี 3.03% - 3.12%


1.2. กรณีไม่ทำประกัน

 • ทางเลือกที่ 1 ปีที่1 ( 2.50% ) ปีที่2-3 (MRR-2.50%) เฉลี่ย3ปี 3.05% - 3.13%

 • ทางเลือกที่ 2 ปีที่1 ( MRR-4.00%) ปีที่2-3 ( MRR-2.25%) เฉลี่ย3ปี 3.03% - 3.12%


2. วิศวกรที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
2.1. กรณีทำประกัน

 • ทางเลือกที่ 1 ปีที่1 ( 2.75% ) ปีที่2-3 (MRR-1.25%) เฉลี่ย3ปี 4.05% - 4.13%

 • ทางเลือกที่ 2 ปีที่1 ( MRR-2.125%) ปีที่2-3(MRR-1.875%) เฉลี่ย3ปี 3.99% - 4.08%

  
2.2. กรณีไม่ทำประกัน

 • ทางเลือกที่ 1 ปีที่1 ( 3.00% ) ปีที่2-3 (MRR-1.25%) เฉลี่ย3ปี 4.05% - 4.13%

 • ทางเลือกที่ 2 ปีที่1-3 ( MRR-1.875%) เฉลี่ย3ปี 3.99% - 4.08%


อัตราเงินกู้ : สูงสุด 70-100% ของมูลค่าหลักประกัน

เงื่อนไขธนาคาร : 
1. เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มวิชาชีพแพทย์

 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา

 • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานใน รพ.


2. กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
3. กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)

4. กลุ่มวิชาชีพวิศวกร
4.1 วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร
4.2 เป็นพนักงานประจำที่มีอายุงาน 1ปีขึ้นไป

5. ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
6. มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

ระยะเวลาผ่อนชำระ : นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี  (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา สูงสุด 70 ปี)


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1. บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย
*วงเงิน 1ล้านบาท ขึ้นไป

 • ทางเลือกที่1 เฉลี่ย 3ปี 2.65%

 • ทางเลือกที่2 เฉลี่ย 3ปี 2.55%

 • ทางเลือกที่3 เฉลี่ย 3ปี 3.35%

 • ทางเลือกที่4 ฟรีค่าจดจำนอง  เฉลี่ย 3ปี 2.93% 2. อาคารพาณิชย์


2. อาคารพาณิชย์/โฮมออฟฟิศ 
**วงเงิน 3 ล้านบาทขึ้นไป

 • ทางเลือกที่1 เฉลี่ย 3ปี 2.65%

 • ทางเลือกที่2 เฉลี่ย 3ปี 2.55%

 • ทางเลือกที่3 เฉลี่ย 3ปี 3.35%

 • ทางเลือกที่4 ฟรีค่าจดจำนอง เฉลี่ย 3ปี 2.93%


อัตราเงินกู้ : ** วงเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไป

1. หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และทาวน์โฮม : สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (สำหรับโครงการทั่วไป)
2. หลักประกันประเภทห้องชุดพักอาศัย : สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
3. หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์/โฮมออฟฟิศ : สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

เงื่อนไขธนาคาร : 

คุณสมบัติ

1. เฉพาะกลุ่มอาชีพพิเศษ ประกอบด้วย

 • กลุ่มอาชีพแพทย์ ได้แก่ แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร

 • ผู้พิพากษา

 • นักบินพาณิชย์


2. อายุ 20 – 65 ปี
3. ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้ สามารถมีผู้กู้ร่วมได้สูงสุด 3 คน (รวมผู้กู้หลักเป็น 4 คน)
4. พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี)